Kişisel Verilerin Korunması

Türkiye'de Bursa ve Tekirdağ illerinde faaliyet gösteren Rudolf-Duraner Kimyevi Maddeler Ticaret Sanayi Anonim Şirketi (Rudolf A.Ş.) olarak; Veri sorumlusu sıfatıyla;

İşleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, bizim talep ettiğimiz ve/veya sizlerin bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan Kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK' nın öngördüğü şartlarda, yurtiçinde üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK' da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

Bu Aydınlatma Metni’nin amacı size kişisel verilerinizi nasıl ve hangi amaçlarla işleyeceğimizi açıklamaktır. Lütfen bu Aydınlatma Metnini dikkatli okuyunuz.

ZİYARETÇİ VERİLERİNE İLİŞKİN

Şirket doğrudan veri sahiplerinden sözlü veya fiziksel olarak kişisel veri toplamaktadır ve bu kişisel verileri işlemektedir. Toplanan ve işlenen kişisel verilerinizin hangileri olduğu ve nasıl toplandıkları ile ilgili tabloya aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Veri Kategorisi

Verinin Nereden Elde Edildiği

Kimlik Bilgisi

Ziyaretçilerin adı, soyadı

Sizin tarafınızdan verilmektedir.

 

Çalışma Bilgisi

Firma Unvanı

Sizin tarafınızdan verilmektedir.

 

Teknik Bilgi

IP adresi

Otomatik yöntemlerle

İnternete bağlanmak isterseniz

Görsel Veri

Kapalı devre güvenlik  kamerası görüntüleri

 

Kapalı devre güvenlik kameraları aracılığıyla elde edilmektedir.

Diğer

Ziyaret ettiği kişi

Sizin tarafınızdan verilmektedir.

 KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ?

Söz konusu verileri sizden aşağıdaki sebeplerle talep ediyoruz;

Kanunlarda öngörülen süreçlerin yürütülmesi, kayıt oluşturulması, kalite, bilgi güvenliği ve gizlilik politikalarının ve standartlarının sağlıklı olarak temini ve denetimi, internet hizmetinden faydalandırılması, İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve içerde çalışma izinlerinin oluşturulması, şirket içi güvenliğin sağlanabilmesi için Rudolf A.Ş. tarafından kişisel verilerinizin toplanması gerekebilmektedir. Bu kişisel verilerin sağlanmaması, İş Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında Şirket içerisinde güvenliği sağlama yükümlülüğümüze aykırı davranmamıza neden olacak ve sizleri de tehlikeye sokabilecektir.

ZİYARETÇİ VERİLERİNİN İŞLENME AMAÇLARI

Şirket tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebeplerle işlenebilir.

 • Danışma biriminde ziyaretçi kayıt defterine/bilgisayarına kayıt alınması
 • Şirket, ziyaretçi ve çalışan güvenliğinin sağlanması

Güvenlik prosedürleri gereği (hırsızlık, çalışılan yerde çıkabilecek olay, münakaşa vb. tespiti, yetkisiz giriş tespiti vb) bina giriş-çıkış noktaları, ön ve arka bahçe, Ar-Ge Merkezi giriş/çıkış noktaları ile güvenlik ve bilgi işlem odalarında yer alan kameralarla, çalışan ve/veya şirketi ziyaret eden kişilerin kamera kaydı alınmaktadır.

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen süre daha fazla saklanmasını hükmetmiyorsa veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre daha fazla değil ise 30 gün boyunca muhafaza edilecektir.

ZİYARETÇİ VERİLERİNİN YURTİÇİNDEKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

İşlenen kişisel verileriniz zorunlu olan bilgiler ile sınırlı olmak kaydı ile;

 • Gerekli kalite, gizlilik ve standart denetimlerinin yapabilmesi amacıyla denetim firmaları ve bilgi güvenliği firmalarıyla,
 • Yasal gereklilikleri ifa etmek ve/veya resmi mercilerin taleplerini yerine getirmek amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarıyla,
 • Acil tıbbi müdahaleler ve iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla iş sağlığı ve güvenliği şirketleriyle, hastaneler ve sağlık kuruluşlarıyla paylaşılabileceğini tarafınıza bildiririz.


KVKK'NIN 11. MADDESİ UYARINCA HAKLARINIZ

KVKK kapsamında, kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Talebinizce düzeltilen ya da silinen bilgilerinizin, eğer aktarılmış ise kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte yazılı talebinizi Rudolf-Duraner Kimyevi Maddeler Ticaret Sanayi Anonim Şirketi (Rudolf A.Ş.) Organize Sanayi Bölgesi. Sarı Cad. 4. Sokak No:2 Nilüfer/Bursa” adresine konunun KVKK ile ilgili olduğunu açıkça belirterek ıslak imzalı olarak veya kvkk@rudolf-duraner.com.tr  kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından gönderebilirsiniz. Başvurular Türkçe yapılmalıdır.

Başvurularda, ad-soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur. Zorunlu hususlarda eksik olması durumunda başvuruya cevap verilemeyecek olup, sorumluluk başvuru sahibine aittir.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edecek belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda yapacağınız başvurular en kısa sürede ve en geç çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. İlgili kişinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Rudolf-Duraner Kimyevi Maddeler Ticaret Sanayi Anonim Şirketi (Rudolf A.Ş.) tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Rudolf-Duraner Kimyevi Maddeler Ticaret Sanayi Anonim Şirketi (Rudolf A.Ş.)

 

Adres: Organize Sanayi Bölgesi. Sarı Cad. 4. Sokak No:2 Nilüfer/Bursa

Mersis No: 0735021367200017

İletişim Linki:  kvkk@rudolf-duraner.com.tr